Museke,

Meaning Of "Akan – Aprodoo"

Understand "Akan - Aprodoo".

"Akan - Aprodoo" is a song.
The language of the song is Akan.

Meaning

“Aprodoo” means going on a journey.
Akan explains the journey of purpose.
Akan proceeds on a journey.
He seeks wealth for his family.
His family does not understand him.
He explains his reasons.
He works for his family.
He makes sacrifice for his family.

Introduction

Ahhh Ah
Aprodoo
Yɛ yɛti aprodoo
Aprodoo
Yɛ ah a aprodoo
Yɛ ah ah aprodoo

Chorus

Ɛnbɔ motri so o
Asomasi ne obintin
Mahu me trimu po monstrɛ do
Na mensin
Neɛ ɔkɔ nsuo na ɔbɔ ahina
Na ɔpatafoɔ na odi abaa moma me ndwen
Efie gya adum mesɔ bi abonten
Mate nkensen na mobo ntenten
Nso ne kwan mu nono

Sɛ meda na moda daakye bi egya yɛnyinaa adwendwen
Mokoda anda nyiaa ɛyɛ hu kɛkɛ
Daa moayɛdin ɛyɛ ohia kɛkɛ
Nso mate aprodoo mekɔpre abodoo aba yi
Na mo ato medin abodin ahosɛpɛ
Daa mohyɛdɛm ɛyɛ kɔm kɛkɛ
Na moati moho yi ɛyɛ su kɛkɛ
Nso me nya meho adaagyi yi me wɔ bri mehoyi na mosi me meyɛ animuonyam pɛ
Na adɛn

Verse

Monte aseɛ sɛ ɛkɔ mamea na ebi bɛso moso na ankɔ amame a akɔyɛ brɛ guo
Na ɛkɔyɛ ɔbrɛguo nsoa na madane adesoa agu moso sɛ nzema bosom no
Neɛ ayi akyrɛ ama mahu nesɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛbɛbasoɔ ahyaseɛ nenɛ
Nti na mepae kwan de atoho na akyre mma asa menanse nɔteɛ asesie
Na watumi agyinaso na wɔ tswi womu na woso sro a wakyɛre tintini yɛ
Saa na wɔnam soa watumi de wɔnsa ase wɔnbo na watowɔnbo ayi akyea
Nti mede no pententen menya kotokua nfa me kwra
Be mpo nhyɛmu yi daakye asɛm nti na mebrɛ nɛ
Bosomen soa na matenase ahome kyena wai

Chorus

Ɛnbɔ motri so o
Asomasi ne obintin
Mahu me trimu po monstrɛ do
Na mensin
Neɛ ɔkɔ nsuo na ɔbɔ ahina
Na ɔpatafoɔ na odi abaa moma me ndwen
Efie gya adum mesɔ bi abonten
Mate nkensen na mobo ntenten
Nso ne kwan mu nono

Sɛ meda na moda daakye bi egya yɛnyinaa adwendwen
Mokoda anda nyiaa ɛyɛ hu kɛkɛ
Daa moayɛdin ɛyɛ ohia kɛkɛ
Nso mate aprodoo mekɔpre abodoo aba yi
Na mo ato medin abodin ahosɛpɛ
Daa mohyɛdɛm ɛyɛ kɔm kɛkɛ
Na moati moho yi ɛyɛ su kɛkɛ
Nso me nya meho adaagyi yi me wɔ bri mehoyi na mosi me meyɛ animuonyam pɛ
Na adɛn

Verse

Anyɛbiaa ankɔ ma mea ɛbɛka mo abosotam
Ankɔ ama mea menko na mabɛ ka
Neɛ mehu no mane so neme botayɛ manhyɛ anyɛ a neɛ medi manim adi amia
Kaa monkoa dea na neɛ gyi no nɛ ade amin de atswɛn adikyeyɛ
Nti aka menkoa yedeɛ me gwene nfie ɛdamanim akyem kɔ ayɛ ntotoyɛ
Na manyɛ a obia nti matu meho asi ho
Ne yie mu nti mede meho abɔ afɔreɛ
Ɛsɔ ɛne so aba a ekyre mma wohɔ
Moane bɛti awieno na mawie masɛdeɛ
Menam kwantenpong yi so nkranim ba makwamu a mefa woso
Maboa meho ama nhohoa a ɛbegu meso
Nama kwamu adahoama neɛ ɔbɛsa meso

Chorus

Ɛnbɔ motri so o
Asomasi ne obintin
Mahu me trimu po monstrɛ do
Na mensin
Neɛ ɔkɔ nsuo na ɔbɔ ahina
Na ɔpatafoɔ na odi abaa moma me ndwen
Efie gya adum mesɔ bi abonten
Mate nkensen na mobo ntenten
Nso ne kwan mu nono

Sɛ meda na moda daakye bi egya yɛnyinaa adwendwen
Mokoda anda nyiaa ɛyɛ hu kɛkɛ
Daa moayɛdin ɛyɛ ohia kɛkɛ
Nso mate aprodoo mekɔpre abodoo aba yi
Na mo ato medin abodin ahosɛpɛ
Daa mohyɛdɛm ɛyɛ kɔm kɛkɛ
Na moati moho yi ɛyɛ su kɛkɛ
Nso me nya meho adaagyi yi me wɔ bri mehoyi
Na mosi me meyɛ animuonyam pɛ
Na adɛn

Do do do do do do do
Aprrrrrrr
Do do do do do do do

Mesi aprodoo teɛ deɛ saa
Hwɛ yɛnim deɛ ɛbɛse nso yɛnpaba kwraa
Ɛgyegua na yɛdi yanewuo agye adapaa
Ɛkɔ yie na yase yanemuonyam ahata
Do do do do do do do

Ɛnti yeti aprodoo afa krom
Yakɔpre aboodo ade asan adebiem
Aprrrrrrrr
Hwɛ yɛte aprodoo afa krom
Yakɔpre aboodo ade asan adebiem
Mesi yɛti aprodoo afa krom
Yakɔ pri aboodoo de ade asan adebiem

Mesi yɛte aprodoo afa krom
Yakɔ pre abodoo ade asan adebiem
Yɛdi be abɔ yɛntomano astwi aba fie
Ama mmawoa ne mmɛɛ ma ade ehrusie

Yɛdi sa oo yɛdi sa
Okum adada yɛdi sa
Okum adada yɛdi sa
Okum adada yɛdi sa oo yɛdi sa
Wo maame disa yɛdi sa

<< Last | Next >>