Chale,

Agyenkwa hene

Chorus 2x
Agyenkwa hene kɛseɛ
Yɛyi wo ayɛ o (Agyenkwa hene, Agyenkwa hehe)
Agyenkwa hene kɛseɛ
Yɛma wo so o (Agyenkwa hene, Agyenkwa hehe)

Verse 1 2x
Wogyaa w'ahene ne w'aninuonyam
Bɛwu gye me nkwa wɔ Calvary
Hwan na ɔte sɛ wo o
Woyɛ Nyame a, wotim hɔ da

Hook
Otim hɔ da, ɔnsesa da a
Woyɛ Onyame a ɔkasa ma kwan asoɔkye yɛ din

Repeat Chorus 2x

Verse 2 2x
Woadi owu ne asamanso nkunim
Yɛbɔ wo din a, nkotodwe nyinaa ara koto wo o
Obiara nni hɔ a, ɔte sɛ wo o
Woyɛ Nyame a, wotim hɔ da

Repeat Hook

Repeat Chorus 4x

Repeat Hook

Repeat Chorus till fade

© Diana Akiwumi